Regulamin

REGULAMIN
SŁONECZNYCH APARTAMENTÓW
Właściciel „Słonecznych Apartamentów” gorąco prosi Państwa o współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.
& 1
Klienci pokoi gościnnych zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
& 2
Pokoje gościnne wynajmowane są na pełne tygodnie licząc od soboty do soboty.
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu drogą mailową.
Przy dokonywaniu rezerwacji stosuje się wpłatę zaliczki w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.
W przypadku nie wpłacenia zaliczki w terminie 3 dni roboczych, rezerwacja zostanie anulowana.
Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.
Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
& 3
Goście rejestrują się u właściciela lub upoważnionej przez niego osoby. W celu potwierdzenia tożsamości, klient powinien okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).
Informujemy o obowiązku uiszczenia opłaty miejscowej wg obowiązującego cennika (Uchwała nr XIII.142.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015 roku).
& 4
W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
& 5
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.. Za zniszczenia zostanie on obciążony kosztami zakupu i naprawy.
Zachowanie gości i osób odwiedzających nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych wczasowiczów. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
Właściciel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu właściciela obiektu lub gości albo szkodę gościom.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
W pokojach oraz łazience obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
& 6
Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby odwiedzające mogą przebywać w pokoju od godz. 700 do godz. 2200 po uprzednim powiadomieniu właściciela lub jego zastępcy.
Właściciel może odmówić wstępu osobom nietrzeźwym, nie zameldowanym w ośrodku.
Nocowanie w pokojach dodatkowych osób możliwe jest tylko za wiedzą właściciela i po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
& 7
Właściciel ma obowiązek zapewnić:
Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
Sprawność urządzeń technicznych.
& 8
Na życzenie gościa Właściciel udziela informacji zawiązanych z pobytem i o połączeniach komunikacyjnych,
& 9
Klient przywożący ze sobą psa obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom. W szczególności zwierzę powinno posiadać aktualne szczepienia potwierdzone w książce szczepień, powinno być prowadzone na smyczy , mieć założony kaganiec oraz posiadać własne posłanie.
Obowiązkiem właściciela psa jest dopilnowanie, aby nie załatwiał swoich potrzeb na terenie posesji oraz usuwanie ewentualnych nieczystości. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez psa ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.
& 10
Informujemy, że w trakcie pobytu w naszym obiekcie odpowiadamy za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile powstały z winy właściciela. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa odszkodowanie nie przekracza sumy określonej w art. 849 Kodeksu Cywilnego.
& 11
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione na terenie posesji.
& 12
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Właściciel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
& 13
W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu wyposażenia i sprawności urządzeń w zajmowanym pokoju, gość proszony jest o zgłoszenie ich w dniu przyjazdu.
W przypadku uszkodzeń zgłoszonych po tym terminie kosztami ewentualnej naprawy zostanie obciążony aktualny najemca.
Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
& 14
Regulamin podaje się do wiadomości poprzez wysłanie na adres mailowy do klienta przy czynnościach związanych z rezerwacją oraz wręcza się przy okazji czynności meldunkowych. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 r.

Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies