Regulamin i warunki rezerwacji

Właściciel ?Słonecznych Apartamentów? gorąco prosi Państwa o współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.

& 1

Klienci pokoi gościnnych zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

& 2

Pokoje gościnne wynajmowane są na pełne tygodnie licząc od soboty do soboty.

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu drogą mailową.

Po wstępnej rezerwacji pokoju należy w ciągu 3 dni roboczych dokonać przelewu z tytułu rezerwacji na konto podane przez właściciela obiektu, w wysokości  nie większej niż 40% należnej kwoty za pobyt.

W przypadku nie wpłacenia zadatku w ustalonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

Informujemy, że wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana przelewem na konto przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.

W przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.

W przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi. (Podstawa prawna ?Ustawa o turystyce? z dn. 4.12.1977 r.)

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i warunków rezerwacji.

Ceny podane w cenniku są cenami brutto, wystawiamy faktury VAT.

Do cen należy doliczyć opłatę miejscową.

& 3

Goście rejestrują się niezwłocznie po przyjeździe u właściciela lub upoważnionej przez niego osoby. W celu potwierdzenia tożsamości,  klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).

Informujemy o obowiązku uiszczenia opłaty miejscowej wg obowiązującego cennika (Uchwała nr XXXIV.428.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2017 roku).

& 4

W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju  również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.

 

& 5

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.. Za zniszczenia zostanie on obciążony kosztami  zakupu i naprawy.

Zachowanie gości i osób odwiedzających nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych wczasowiczów. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

Właściciel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu właściciela obiektu lub gości albo szkodę gościom.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

W pokoju oraz łazience obowiązuje bezwzględny zakaz  palenia papierosów.

 

& 6

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

Osoby odwiedzające mogą przebywać w pokoju od godz. 700 do godz. 2200 po uprzednim powiadomieniu właściciela lub jego zastępcy.

Właściciel może odmówić wstępu osobom nietrzeźwym, nie zameldowanym w ośrodku.

Nocowanie w pokojach dodatkowych osób możliwe jest tylko za wiedzą właściciela i po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

& 7

Właściciel ma obowiązek zapewnić:

Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu.

Sprawność urządzeń technicznych.

& 8

Na życzenie gościa Właściciel udziela informacji zawiązanych z pobytem i o połączeniach komunikacyjnych.

&9

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany nr pokoju pod warunkiem zaoferowania innego w tym samym lub wyższym standardzie.

& 10

Klient przywożący ze sobą psa obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom. W szczególności zwierzę powinno posiadać aktualne szczepienia potwierdzone w książce szczepień, powinno być prowadzone na smyczy , mieć założony kaganiec oraz posiadać własne posłanie.

Obowiązkiem właściciela psa jest dopilnowanie, aby nie załatwiał swoich potrzeb na terenie posesji oraz usuwanie ewentualnych nieczystości. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez psa ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.

& 11

Informujemy, że w trakcie pobytu w naszym obiekcie odpowiadamy za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile powstały z winy właściciela. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa odszkodowanie nie przekracza sumy określonej w art. 849 Kodeksu Cywilnego.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione na terenie posesji

& 12

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Właściciel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

& 13

W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu wyposażenia i sprawności urządzeń w zajmowanym pokoju, gość proszony jest o zgłoszenie ich w dniu przyjazdu.

W przypadku uszkodzeń zgłoszonych po tym terminie kosztami ewentualnej naprawy zostanie obciążony aktualny najemca.

Jednocześnie  informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych  np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

& 14

Regulamin podaje się do wiadomości poprzez wysłanie na adres mailowy do klienta przy czynnościach związanych z rezerwacją. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 1czerwca 2009 r.

Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies